Gwybodaeth Ychwanegol

Blaenoriaeth Meithrinfa Ddydd Pitian Patian Llanwnda yw hapusrwydd pob plentyn. Mae gofal yn cael ei gynnig mewn amgylchedd diogel a symbylus lle gall plant fanteisio ar ystod eang o weithgareddau a phrofiadau sy'n eu galluogi i ddysgu a datblygu i'w llawn botensial chwarae.

Mae Meithrinfa Ddydd Pitian Patian Llanwnda yn cynnig gofal o ansawdd fforddiadwy hyblyg i rieni sy'n dymuno defnyddio'r gwasanaeth. Mae'r ddarpariaeth ar agor 7:30-18:00, Llun - Gwener.

Mae Pitian Patian Llanwnda Ltd wedi ei osod mewn lleoliad gwledig trawiadol wedi’i hamgylchynu gan gaeau a chefn gwlad. Yr ydym wedi ein lleoli yn Llanwnda tua 3 milltir tu allan i Gaernarfon gyda mynediad hawdd o Borthmadog, Penygroes, Pwllheli a Chaernarfon. Mae'r feithrinfa yn darparu ansawdd uchaf o ofal ar gyfer chi a'ch plentyn / plant.

Polisi'r Feithrinfa yw mai Cymraeg yw cyfrwng yr holl weithgareddau, er bod yr holl staff yn ddwyieithog, ac yn cyfathrebu â'r plant yn eu hiaith eu hunain pan fo hynny'n bosibl.

Rydym yn croesawu eich sylwadau ar ein gwaith fel y gallwn gynnig y gwasanaeth gorau. Ond os oes gennych unrhyw gwynion, dylai'r rhain gael eu trosglwyddo i'r Rheolwraig neu'r personau cofrestredig neu AGGCC ar 0300 062 5609, Swyddfa Ranbarthol Gogledd Cymru Llywodraeth, Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno, LL31 9RZ.

Bydd gweithgareddauír Feithrinfa yn cael eu selio ar thema penodedig amrywiol pob tymor. Fel rhieni gallwch gyfrannu drwy rannu syniadau, cynnig adnoddau neu offer addas sydd gennych. Mae gweithgareddau yn y Feithrinfa yn dilyn y Cyfnod Sylfaen ar meysydd dysgu canlynol: Iaith, llythrennedd a sgiliau cyfathrebu, mathemategol, personol a chymdeithasol, creadigol, corfforol, gwybodaeth a dealltwriaeth oír byd, a gwybodaeth am hil ac amlddiwilliant.Mae gennym pump ystafell bwrpasol iír plant, un ar gyfer babanod 4 mis - 1 oed un i babanod 1 oed - 2 oed, a tair ystafell i plant 2 oed i 4 oed. Mae toiledau pwrpasol iír plant yn cynnwys toiled iír anabl. Ceir mynediad didrafferth iír adeilad. (hwylus i gadair olwyn). Yn yr ystafelloedd mae llefydd ar wahan iír plant cael mynd i gysgu, mae cots yma a gwlau bach.

Maeír Feithrinfa yn ymrwymo i roi sylw dyladwy i bob plentyn ag anghenion arbennig. Sichrheir partneriaeth rhwng y Feithrinfa aír rhieni/gwarchodwyr, ac asiantaethau stadudol a gwirfoddol lleol a chenedlaethol, gan gynnwys cydweithio ag unrhyw sefydliad addysgol sydd neu fydd yn darparu ar gyfer y plentyn.

Mae staff y Feithrinfa yn gweithio mewn partneriaeth a rhieni er mwyn cyrraedd anghenion eich plentyn. Sicrheir fod pob rhiant/gwarchodwr yn cael pob gwybodaeth ynglyn ac arferion gofal plant. Rhennir gwybodaeth a rhieni ynglyn a beth mae ei plentyn/plant wedi ei gyflawni yn ystod y dydd yn y Feithrinfa gan gynnwys unrhyw wybodaeth o bwys neu newidiadau mewn ymddygiad. Rydym yn cydnabod a pharchu eich prif gyfrifioldeb am eich plentyn/plant. Rydym yn ymwybodol oír angen i breifatrwydd a chadw gwybodaeth ynglyn a theuluoedd a phlant yn gyfrinachol.

Croesawn eich sylwadau ar ein gwaith fel y gallwn gynnig y gwasanaeth gorau bob amser.

†Ond os oes gennych gwyn neu bryder dylid ei fynegi i’r Rheolwraig neu gyda’r Pesonau†
Cofrestredig neu gyda A.G.G.C.C. ar y rhif ffon canlynol: 0300 062 5609, A.G.G.C.C, Ranbarthol Gogledd Cymru, Adeiladau’r Llywodraeth,Sarn Mynach, Cyffordd Llandudno Conwy, LL31 9RZ.

Mae gennym yr holl bolisiau sydd yn cydymffurfio a chofrestriad yr A.G.G.C.C ac mae croeso i chi ei darllen yn swyddfa y Feithrinfa drwy neud apwyntiad.

  • Meddyginiaeth
  • Cyfle Cyfartal
  • Ymddygiad
  • Amddiffyn Plant
  • Trefn Cwyno
  • Anghenion Arbennig